एक सबक

एक मनक भाटा पाड़बा को काम करतो हो, पण वो वींका काम मूँ राजी ने हो, वींकी नजराँ में वो काम हुदो कोइने हो। वो होचबा लागो के आपाँ ईंऊँ ओरी हऊ काम कर सकाँ। एक दन वो भाटा पाड़

एक राजा दूजा राजा ने मोटा मान्या

एक दाण एक राजा हा, ज्यो घणा हऊ हा अन वाँका राज में मनक घणा हऊ रेता अन वे मनकाँ को न्याव बी करता हा। एक दन वाँ राजा होच्यो के सब मनक मने घणो हऊ माने पण मारा में बी एकन-एक

माछळ्याँ पकड़बा वाळो

एक मनक समुन्दर में माछळ्याँ पकड़तो हो। एक दाण वो मनक वींका बापू का हण्डे माछळ्याँ पकड़बा ग्यो हो। वीं पाणी में जाळ नाकी ही, के वीं जाळ में एक मीण्डको बान्ने आयो, वीं होच्

कानून की पालना करणी छावे

एक दाण एक राजा हा, वे एक कानून निकाळ्यो हो के, कुई बी मनक हाँज पड़्याँ नंगर में ने आवेलो। हाँज पड़्याँ केड़े घर का कमाड़ जड़याँ केड़े कुई वाँने ने खोलेला। ज्यो मनक मोड़ो