खबर
खबराँ दो तरे-तरे की केवावे।
एक हाँची अन दूजी जूटी बी वेवे।
जूटी खबराँ देबा वाळो मनक जूटो मनक केवावे।
जूट बोलबा मूँ मनक की पेट ऊट जावे।
हाँच तो हाँच वेवे हाँच पेट जमावे।
हाँच बोलबा वाळो मनक कणी बी जगाँ नी ठगावे।
जूटा मनक हाँच ने बी नंगळ जावे।
वणी मनक ने आलो हुक्को भेळोई भावे।
जूटा मनक के दूजा बी भड़े ने जावे।
जूटो मनक कणी बी जगा मूँ कमा खावे
अणी वाते खबराँ दो तरे की केवावे।