कुमार्या की बेटी ए… रूड़ी ने रुपाळी-२, रूड़ी ने रूपाळी ए थने भेरूँजी हेलो पाड़े-२
मने काँई केवे भेरूँजी घरे रे बाळू रोवे…-२, अरे बाळू ने उरो ल्याजे ए… दूद पिलाऊँ-२
अरे दूद पिलादेऊँ ए… झूलो झुला देऊँ-२, अरे दूद पिलादेऊँ ए… झूलो झुला देऊँ-२॥
अरे हुनार्या की बेटी रूड़ी ने रूपाळी-२, अरे हुनार्या की बेटी रूड़ी ने रूपाळी-२।
मने काई केवे भेरूँजी मारा घराँ बाळक रोवे…,
बाळू ने उरो ल्याज्ये ए… बड़ल्ये रे हिन्दो गालूँ…।
अरे बड़ल्ये रे हिन्दो गालूँ ए… झूलो झुलवई देऊँ।
झूलो झुलवई देऊँ ए… दूद पिलवई देऊँ
अरे माळिड़ा की बेटी ए… रूड़ी ने रुपाळी ए,